Хагска Kонвенция

Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
(Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. - ДВ, бр. 16 от 2002 г. В сила за Република България от 1 септември 2002 г.)
(Обн., ДВ, бр. 78 от 13.08.2002 г.)

Държавите, подписали тази конвенция,

като признават, че за пълноценното и хармонично развитие на неговата личност детето трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство,
като напомнят, че всяка държава следва да предприеме като приоритетна задача подходящи мерки, които да дадат възможност на детето да остане под грижите на неговото семейство по произход,


 като признават, че международното осиновяване може да предложи предимството на постоянното семейство на дете, за което не може да бъде намерено подходящо семейство в неговата държава по произход,

убедени в необходимостта от предприемане на мерки, които гарантират извършването на международно осиновяване при най-добра закрила на интересите на детето и при съблюдаване на неговите основни права и които имат за цел да предотвратят отвличането, търговията и трафика на деца,

в желанието си да приемат за тази цел общи разпоредби, основани на принципите, установени в международните документи, по-конкретно в Конвенцията на ООН за правата на детето от 20.ХI.1989 г. и Декларацията на ООН за социалните и правните принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата и по-специално до подпомагането, настаняването и осиновяването в национален и международен мащаб (Резолюция на Общото събрание 41/85 от 3.ХII.1986 г.),

се споразумяха за следното: изтегли пълния текст на Хагската конвенция