Процедура за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в друга страна.

„Българска асоциация за международни осиновявания и защита на отвлечени и изоставени лица”/БАМОЗОИД/ и всички държави, за които асоциацията е акредитирана да осъществява посредничество при международно осиновяване, са ратифицирали Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, поради което процедурата е изцяло съобразена с изискванията на този международен акт.

 

При сключен договор между БАМОЗОИД и лица с обичайно местопребиваване в друга страна или упълномощена от тях чужда акредитирана организация, БАМОЗОИД се ангажира:

Да запознае кандидатите с етапите на процедурата, сроковете за осъществяването й, необходимите документи и финансови средства

Да предоставя на кандидатите за осиновители пълна, точна и своевременна информация по време на цялата процедура

Да извърши всички необходими правни и фактически действия от получаване на документите на кандидатите до издаване на паспорт на осиновеното дете

Да представлява кандидат-осиновителите пред всички държавни и общински органи в България - Министерство на правосъдието, съда, специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа, общинските власти и полицията

Да информира незабавно кандидат-осиновителите за настъпили промени в законодателството или изискванията на административните и съдебни органи

Да придружава кандидат-осиновителите при посещенията им в България във връзка с процедурата, като им осигурява транспорт, добри битови условия, преводач, съдействие пред всички органи, организации и длъжностни лица в страната

При необходимост или по искане на кандидат-осиновителите да осигурява лекарска, психологическа, педагогическа и юридическа експертиза и помощ за тях и осиновяваното дете

Процедура

Административната част на процедурата включва: превод и легализация на документите на кандидат-осиновителите; изготвяне и подаване на молба, придружена от документите, до Министерство на правосъдието; вписване на кандидатите в специалния регистър, определяне на кандидатите като подходящи за осиновяване на конкретно дете; изпращане на съгласие за даване ход на процедурата до централния орган на държавата по обичайно пребиваване на кандидатите; съгласие от кандидат-осиновителите; разрешение за продължаване на процедурата от централния орган на държавата по обичайно пребиваване на кандидатите;  съгласие на министъра на правосъдието на РБългария; изготвяне на молба и изпращане на досието до съда

Съдебната процедура се осъществява пред Софийски градски съд. Процесуалното представителство се осигурява от БАМОЗОИД. Присъствието на осиновителите не е задължително. Производството е бързо и при закрити врати с цел запазване на конфиденциалност.

Въз основа на съдебното решение се издават нов акт за раждане и паспорт на детето, с които то може да напусне България и да влезе в приемащата страна  

 

Изисквания към кандидат-осиновителите

За да кандидатства за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България, лицето трябва да отговаря на следните изисквания:

Да е дееспособно

Да не е лишавано от родителски права

Да не е осъждано

Да отговаря на изискванията за международно осиновяване на държавата по обичайното си пребиваване

Българското законодателство забранява осиновяване от повече от едно лице, освен ако не са съпрузи

Изисква се минимална 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това ограничение

        

Вписване на кандидатите в регистъра на осиновяващите

Процедурата започва с писмена молба до Министерство на правосъдието, която се изготвя от БАМОЗОИД, и съдържа:

Кратко представяне на осиновяващия – име, националност и гражданство, номер на документ за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване, постоянен и настоящ адрес

Кратка история на семейството на осиновяващия

Информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия

Информация за централния орган или чуждестранната актредитираната организация, която ще посредничи на осиновяващия, съгласно Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване

Мотиви на осиновяващия, желание относно възрастта и пола на детето и други обстоятелства от значение за осиновяването

 

Към молбата се прилагат следните документи:

-Разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия

-Документ, издаден от компетентен орган, че осиновяващият не е лишен от родителски права

-Социален доклад за осиновяващия, съдържащ задължително данни за членовете на неговото семейство, включително за здравословното им състояние

-Документ за здравословното състояние на осиновяващия, който да отразява физическото и психическото здраве на лицето, липсата на тежки хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота му болести

-Документ за съдимост на осиновяващия

-Удостоверение за брак, ако осиновяват съпрузи

-Доклад-представяне от акредитираната посредническа асоциация по постоянно пребиваване на кандидата, ако такава е ангажирана

-Договор с БАМОЗОИД

-Пълномощно за осъществяване на посредничеството в процедурата

-Декларация, че кандидатът е запознат с условията на договора и е получил информация за българската посредническа организация и нормативните изисквания, ако договорът се сключва от чужда акредитирана организация

 

Документите, издадени в чужбина, се представят в оригинал и в превод на български език. Документите следва да са заверени от българското посолство или консулство в съответната държава или с положен апостил.

 

Молбата се разглежда в 30-дневен срок от подаването й. При пълнота на документите и съответствието им със законовите изисквания, кандидатът се вписва в регистъра на осиновяващите към Министерство на правосъдието и се уведомява за това в 14-дневен срок от вписването

При установяване на недостатъци или непълноти в молбата и приложените документи, Министерство на правосъдието уведомява осиновяващия, като му дава указания за отстраняването им в 30-дневен срок. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени в срок, преписката се закрива и документите са връщат на кандидата.

 

Разглеждане на молбата от Съвета за осиновяване

Молбите на кандидатите и досиетата на децата, вписани в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени, се разглеждат от Съвета по международно осиновяване, който заседава най-малко три пъти месечно.

Молбите на кандидатите за определянето им като подходящи осиновяващи се разглеждат по реда на вписването им в регистъра. При вземане на решение Съветът се ръководи от възможностите на осиновителите и интересите на детето.

Съветът прави своето предложение до министъра на правосъдието, който се произнася в 14-дневен срок, като дава съгласие за осиновяването или прави мотивиран отказ. Отказът на министъра подлежи на обжалване по съдебен ред.

 

Ако кандидатът бъде определен като подходящ за осиновяване на конкретно дете, министърът на правосъдието издава удостоверение за съгласие за даване ход на процедурата по осиновяване, което придружено от доклад за детето и негова снимка, се изпраща на централния орган на приемащата държава /по постоянно пребиваване на осиновяващия/.

От получаване на съгласието и доклада осиновяващият разполага с два месеца за да осъществи контакт с детето и да представи необходимите за следващата стъпка документи. По изключение този срок може да бъде удължен с още един месец при настъпили извънредни обстоятелства, които възпрепятстват даването на съгласие или несъгласие за осиновяването.

 

Контактът с детето се осъществява в институцията, където то е настанено за отглеждане. Продължителността му трябва да бъде не по-малко от 5 дни. В случай, че осиновяващият не може да осъществи лично контакт поради здравословни проблеми, финансови затруднения, неотложни служебни ангажименти или затруднения в уреждане на пътуването, той представя нотариално заверена декларация, в която посочва причините за неосъществения контакт и прави изявления, че приема риска за произхода и бъдещото физическо и психическо състояние и развитие на детето. В този случай контактът се осъществява от представител на БАМОЗОИД.

 

Даване на съгласие от осиновяващите

Документите, които се представят за последния етап на процедурата и за съдебното производство, са:

-Писмено съгласие на осиновяващия, което съдържа и изявление, че е запознат със здравословното състояние на детето, че е информиран за последиците от осиновяването, че е осъществил контакт с детето и че е съгласен да започне съдебно производство

-Декларация, че детето няма да бъде осиновявано повторно, няма да бъде подлагано на експериментално лечение, няма да бъде използвано приживе за донорски цели

-Декларация, че даденото от осиновяващия съгласие не е свързано с материална облага

-Декларация, че ще предоставя на компетентните органи информация и ще съдейства за осъществяване на 2-годишното следосиновително наблюдение.

-Декларация за имената на детето, които то ще носи след осиновяването

-Пълномощно за адвоката, който ще представлява осиновяващия пред съда.

Изброените документи могат да бъдат изготвени и заверени пред нотариус в България при посещението за осъществяване на контакт с детето.

-Актуални документи относно здравословното състояние на осиновяващия, съдебното му минало, наличието на процедури за лишаване от родителски права, финансовото и имотното му състояние.

-Актуален доклад от акредитираната посредническа асоциация по постоянно пребиваване на кандидата, ако такава е ангажирана

 

В 14-дневен срок от представяне на документите министърът на правосъдието подписва съгласието за осиновяването.

В 3-дневен срок от уведомлението, че министърът на правосъдието е дал съгласие, акредитираната българска асоциация изготвя молба до съда и я представя в Министерство на правосъдието.

В 7-дневен срок от получаване на молбата, министерството я изпраща заедно с цялата преписка в съда.

 

Съдебно производство

Съдът разглежда молбата в 14-дневен срок от постъпването й. Съдебното заседание се провежда при закрити врати /присъстват само участниците в процедурата/. Личното присъствие на осиновяващия не е задължително. Решението на съда се обявява веднага.

Въз основа на влязлото в сила решение на детето се издава нов акт за раждане, в който осиновяващият се вписва като родител, а детето с избраните от него имена.

На основание съдебното решение и новото удостоверение за раждане на детето се издава паспорт, с който то може да напусне България и да влезе в приемащата страна.

Докато тече процедурата по изготвяне на новия акт и паспорта, Министерство на правосъдието издава удостоверение по чл.23 от Конвенцията.

                  

При сключен договор и предоставени пълномощия БАМОЗОИД като акредитирана българска асоциация за посредничество при международно осиновяване осъществява всички действия, свързани с процедурата на територията на България. Тя подава и получава всички документи, касаещи кандидат-осиновителите и процедурата.